PENYELARASAN SUMBER RUJUKAN MAKLUMAT BERKAITAN YURAN BAGI PELAJAR IJAZAH DASAR (ANTARABANGSA) DAN CALON IJAZAH TINGGI

(1)          Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU) dalam mesyuaratnya pada 6 Mac 2018 telah meluluskan perakuan Jawatankuasa Yuran Universiti (JYU) iaitu struktur yuran baharu program Ijazah Tinggi bagi calon Warganegara dan calon bukan warga Wargangera berkuatkuasa mulai sesi 2018/2019.

(2)          JKPU dalam mesyuaratnya pada 13 April 2018 juga turut meluluskan perakuan JYU mengenai perkara-perkara berikut:

(a)          Kadar yuran Program Ijazah Tinggi seperti yang telah diluluskan oleh JKPU pada 6 Mac 2018 digunapakai untuk 3 sesi akademik akan datang iaitu sehingga Sesi Akademik 2020/2021.

(b)          Kadar yuran Ijazah Dasar bagi pelajar antarabangsa yang diluluskan sebelum ini juga digunapakai untuk 3 sesi akademik akan datang iaitu sehingga Sesi Akademik 2020/2021 sebagai satu langkah penyeragaman.

Yuran

PTj

‘Back Link’

Sumber Rujukan Yuran

 

Pelajar Ijazah Dasar (Antarabangsa)

 

Pusat Pelajar Antarabangsa (ISC)

https://isc.um.edu.my/academics/undergraduate/fees

 

 

Calon Ijazah Tinggi

(Warganegara dan Calon Bukan Warganegara)

 

 

Institut Pengajian Siswazah (IPS)

https://ips.um.edu.my/services/finance/fees-structure